Regulamin

Regulamin korzystania z usług Centrum Wsparcia Psychologiczo – Terapeutycznego Po Skrzydła, prowadzonego przez Fundację Po Skrzydła z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2

§1 Usługi i jakość ich świadczenia

1. W Centrum Wsparcia Fundacji Po Skrzydła przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na współpracę z naszymi specjalistami i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
2. Usługi świadczone w ramach oferty Centrum Wsparcia Fundacji Po Skrzydła mogą być prowadzone w formie spotkań tradycyjnych, odbywających się w gabinecie lub też w formie sesji online za pośrednictwem portalu Znany Lekarz.
3. Centrum Wsparcia Fundacji Po Skrzydła prowadzi swoją działalność zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-19.
4. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami wstępnymi (od 1 do 3 spotkań), które dają możliwość wzajemnego poznania się oraz służą sformułowaniu problemu, ustaleniu celu terapeutycznego i określeniu zasad współpracy.
5. Proces psychoterapii rozpoczyna się zawsze od zawarcia kontraktu terapeutycznego. Ustalone w nim indywidualnie warunki współpracy dostosowane są do potrzeb Pacjenta i mogą nieznacznie modyfikować niniejszy Regulamin.
6. Praca psychoterapeutyczna z udziałem osoby niepełnoletniej odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów. W przypadku dzieci poniżej 15 roku życia, pierwsze spotkanie odbywa się z udziałem jedynie rodzica/rodziców.
7. Konsultacje oraz sesje psychoterapii indywidualnej trwają po 50 minut każda, konsultacje par i rodzin po 70 minut. W przypadku spóźnienia Pacjenta na sesję, czas jej trwania nie ulega wydłużeniu.
8. Wszystkie usługi świadczone w ramach Centrum Wsparcia Fundacji Po Skrzydła są zgodne z Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
9. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług praca psychoterapeuty poddawana jest regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

§2 Poufność sesji i dobro Pacjenta

1. Psychoterapeuci i lekarze zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy zawodowej, z której mogą być zwolnieni jedynie w szczególnych przypadkach przez organy do tego uprawnione.
2. Treść sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez psychoterapeutę, ani przez Pacjenta, z zastrzeżeniem § 2 pkt 4 i 5.
3. Sesja może być rejestrowana na nośniku głosowych danych elektronicznych, w szczególności, jeśli nagranie stanowi materiał pomocniczy w procesie psychoterapii.
4. Psychoterapeuta w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę z Pacjentem superwizji, w trakcie której omawia kwestie związane z prowadzonymi przez siebie procesami psychoterapeutycznymi, bez podawania danych identyfikujących Pacjenta. Superwizor jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
5. W przypadku, kiedy w ocenie psychoterapeuty zdrowie lub życie Pacjenta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez Pacjenta osoby lub zawiadomić stosowne służby, np. wezwać pomoc medyczną.
6. W sesjach psychoterapii par oraz rodzin może brać udział drugi psychoterapeuta, który zostaje wprowadzony dla zapewnienia najlepszej jakości pracy terapeutycznej.
7. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywna lub naraża dobra osobiste terapeuty.
8. Psychoterapeuta prowadząc sesję online ma prawo przerwać połączenie, jeśli Pacjent połączy się w celu innym niż konsultacja czy sesja psychoterapeutyczna, sesja będzie odbywać się przy udziale osób postronnych lub gdy pojawią się uzasadnione przesłanki, że Pacjent znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych.
9. W indywidualnych przypadkach, terapeuci prowadzą Interwencję Kryzysową poza tradycyjnymi godzinami pracy terapeuty stacjonarnie lub w domu Pacjenta. Cena usługi każdorazowo ustalana jest indywidualnie i zależy od wielu czynników.
10. W związku z koniecznością zapewnienia pełnej ochrony i poufności przekazywanych informacji, nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu ze specjalistą poprzez jego numer prywatny. Wszelkie informacje możliwe są do przekazania za pośrednictwem recepcji.

§3 Zasady bezpieczeństwa sesji online

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sesji prowadzonych za pośrednictwem komunikatora internetowego, zarówno psychoterapeuta, jak i Pacjent zobowiązują się do:
• korzystania wyłącznie z komputerów, na których zainstalowany jest aktualny i legalny system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe
• korzystania z profili na platformach komunikacji internetowej (np.: Skype, konto pocztowe, konto Google) w sposób bezpieczny, a w szczególności do:
• korzystania wyłącznie z zabezpieczonych połączeń internetowych,
• ustawienia hasła do komputera oraz do tych profili, z których korzystają w trakcie sesji online,
• zabezpieczenia sprzętu oraz haseł przed dostępem osób trzecich,
• zabezpieczenia danych znajdujących się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub tych portalach, na których umieszczone zostają materiały po sesji przed dostępem osób trzecich,
• zapewnienia bezpieczeństwa nagrań, które zostaną zarejestrowane w trakcie trwania sesji terapeutycznej; standardowo videorozmowy nie są w żaden sposób nagrywane, ani też automatycznie zapisywane na dysku; nagranie sesji każdorazowo wymaga obopólnej zgody.
2. Zarówno Pacjent, jak i psychoterapeuta zobowiązują się do przestrzegania zasady, że w trakcie trwania sesji w pomieszczeniu, w którym prowadzone jest spotkanie nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji dopuszczalny jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z psychoterapeutą.
3. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy działaniem zapewniającym stuprocentową pewność, że nie mogą one zostać odzyskane – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat Skype, nagrań z sesji, itp. Jeśli Pacjent zdecyduje się sprzedać lub odstąpić drugiej osobie komputer, z którego korzystał na potrzeby sesji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poszuka dodatkowych opcji czyszczenia dysku, zachowa go w bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały.
4. Psychoterapeuta zobowiązuje się nie odsprzedawać ani nie przekazywać osobom trzecim komputera, z którego korzysta w czasie sesji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, twardy dysk komputera zostanie zniszczony w sposób trwały.
5. Psychoterapeuta nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji na pomocą platformy znany lekarz, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego, czy innych platform cyfrowych, wykorzystywanych do przekazywania danych. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów zapewniana jest przez dostawców tych usług.
6. Pacjent podejmując z psychoterapeutą kontakt online zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług, zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka, w szczególności do zasad określonych przez niniejszy Regulamin.

§4 Rezerwacja sesji i płatności

1. Konsultacje oraz sesje psychoterapeutyczne w Centrum Wsparcia Fundacji Po Skrzydła można rezerwować dzwoniąc pod numer numer 511-022-608 lub korzystając z portalu znanylekarz.pl W przypadku psychoterapeutów, którzy nie mają aktywnego kalendarza, rezerwacja odbywa się jedynie telefonicznie. Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00.
2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie przez Pacjenta jego numeru telefonu oraz imienia i nazwiska, które będą wykorzystane wyłącznie do komunikacji z Centrum Wsparcia Fundacji Po Skrzydła z Pacjentem i udzielania odpowiedzi na sformułowane przez niego pytania.
3. Płatności za psychoterapię prowadzoną stacjonarnie w Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła uiszczane są na miejscu po zakończonej sesji psychoterapeutycznej. Możliwa jest płatność gotówką, kartą lub BLIK-iem. Pacjent, który chce otrzymać fakturę, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika recepcji przed rozpoczęciem płatności.
4. Na życzenie Pacjenta może zostać sporządzone zaświadczenie lub opinia dotycząca przebiegu psychoterapii. Za wystawienie w/w dokumentów pobierana jest opłata, zgodna z Cennikiem Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła.
5. Za sesje prowadzone online płatności dokonać należy za pomocą przelewu tradycyjnego na wskazany poniżej numer konta bankowego:
Fundacja Po Skrzydła, nr rachunku: 39 1140 2004 0000 3502 7832 2389
Tytułem: imię i nazwisko, dzień, miesiąc, godzina spotkania
6. Należność za sesję online powinna być zaksięgowana na koncie Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła nie później niż na 24 godziny przez umówionym spotkaniem. W przypadku dokonania przelewu później niż na 24 godziny przed terminem wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres mailowy: kontakt@poskrzydla.pl lub za pośrednictwem sms na numer 511-022-608
7. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła www.poskrzydla.pl lub jest dostępny w recepcji.
8. Możliwe jest wykupienie pakietu min. 10 sesji psychoterapii ze zniżką w wysokości 100 zł. Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła nie ponosi odpowiedzialności za przerwany przez Pacjenta proces psychoterapii.

§5 Zmiana i odwoływanie rezerwacji

1. Za konsultację odwołaną przez Pacjenta nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła nie pobiera opłaty.
2. Za konsultację odwołaną przez Pacjenta na mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania lub w razie nieobecności Pacjenta na spotkaniu bez uprzedniej informacji o absencji, Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny sesji. Należność należy uregulować najpóźniej w dniu kolejnej wizyty. W przypadku nieuregulowania płatności, pacjent wyraża zgodę na wystawienie wezwania do zapłaty, które zostanie wysłane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na wskazany adres gra inne podane do wiadomości formy kontaktu. W przypadku braku zapłaty zostaną podjęte czynności, celem wyegzekwowania, w tym roszczenie na drodze cywilnej.
3. Warunki rezerwowania i odwoływania sesji terapeutycznych ustalane są z Pacjentem w ramach kontraktu terapeutycznego.
4. Ze względu na specyfikę grupy terapeutycznej osoby decydujące się na udział w niej zobligowane są do opłacenia należności za wszystkie sesje grupowe niezależnie od tego, czy są na nich obecne, czy nie.
5. W przypadku odwołania spotkania w dniu sesji z przyczyn leżących po stronie Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła, kolejna sesja Pacjenta odbędzie się na koszt Centrum Wsparcia.
6. Jeżeli z przyczyn technicznych sesja prowadzona online nie będzie możliwa do zrealizowania, spotkanie zostanie przełożone na najbliższy dogodny dla Pacjenta i psychoterapeuty termin, bez konieczności ponoszenia przez Pacjenta dodatkowych opłat.

§6 Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazywane są przez Pacjenta dobrowolnie i będą one wykorzystane wyłącznie w celu realizowania sesji terapeutycznych.
2. W procesie rejestracji Pacjent zobowiązany jest do podania numeru telefonu.
3. Dyrekcja Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła dokłada wszelkich starań, by dane przekazane przez Pacjentów były należycie chronione i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie, zgodnie z przepisami RODO.
4. Zgromadzone dane Pacjentów nie są przekazywane, sprzedawane czy użyczane innym osobom bądź instytucjom, chyba, że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu bądź prokuratury lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Pacjenta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta lub osób z jego otoczenia.
5. Podejmując kontakt z Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia psychoterapii, w szczególności umawiania wizyt oraz kontaktu przez telefon, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
6. Akceptując regulamin, Pacjent wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą sms-ową informacji o działalności Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła.
7. Informacje dotyczące polityki prywatności zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13 października 2021 r. i może ulec zmianie.
2. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy. Pierwszym krokiem w wyjaśnianiu powstałych wątpliwości jest kontakt z Dyrektorem Zarządzającym Centrum Wsparcia Fundacja Po Skrzydła, Kewinem Baranowskim.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Każda osoba korzystająca z usług oferowanych przez Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego prowadzonego przez Fundację Po Skrzydła z siedzibą w Sosnowcu, ul. Krzywa 2 oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem i go akceptuje jego postanowienia.