Regulamin dokonywania zakupu usług w serwisie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Psychologiczno - Terapeutycznego Fundacji Po Skrzydła

Art. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług i obsługi Płatności dokonywanych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Psychologiczno – Terapeutycznym Fundacja Po Skrzydła za pośrednictwem serwisu www.poskrzydla.pl

2. Podmiotem świadczącym Usługi na rzecz Klientów jest Fundacja Po Skrzydła z siedzibą w Sosnowcu, 41-200 przy ul. Krzywej 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000763092, posiadająca nr NIP 6443546712, nr tel. 511-022-608, kontakt@poskrzydla.pl

3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

Art. 2 Definicje

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa usługę od Fundacji Po Skrzydła.

2. Partner – operator płatności online PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

3. Usługa – usługa wykonywana przez Fundację Po Skrzydła na rzecz Klienta na mocy postanowień Regulaminu.

4. Serwis – strona internetowa Fundacji Po Skrzydła, za pomocą której Fudnacja oferuje Klientom dobra lub usługi www.poskrzydla.pl 

5. Płatność – dokonywana przez Klienta zapłata za pośrednictwem Partnera w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku transakcji pomiędzy Klientem a Fundacją. 

6. Regulamin – treść niniejszego regulaminu.

Art. 3 Przedmiot Usług 

1.Przedmiotem usług są:

  • sesje psychoterapeutyczne
  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje logopedyczne
  • konsultacje seksuologiczne
  • wizyty u lekarza psychiatry
  • diagnozy psychologiczne
  • diagnozy logopedyczne
  • inne, zgodne z zamówieniem Klienta

Art. 4 Dokonywanie transakcji w Serwisie


1. Celem skorzystania z Usługi Klient powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. Dane Klienta przetwarzane są zgodnie z polityką RODO Fundacji Po Skrzydła dostępnej w serwisie pod adresem https://poskrzydla.pl/polityka-prywatnosci/
2. Z chwilą podania danych w sposób określony w ust. 1 oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Fundacją Po Skrzydła, której przedmiotem jest świadczenie Usługi określonej w niniejszym Regulaminie.
3. Płatność w Serwisie realizowana jest za pośrednictwem Partnera.


Art. 5 Obowiązki Klienta
1.Korzystając z Usługi Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Przestrzegania postanowień Regulaminu NZOZ Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego Fundacja Po Skrzydła.


Art. 6 Reklamacje i zwroty
1. Klient ma prawo do zwrotu płatności za niezrealizowaną Usługę, jeśli dokonał jej anulowania nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem trwania Usługi.
2. Zwroty Płatności do Kupujących realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Serwisu przelewy24.pl, w odniesieniu do Płatności realizowanych z wykorzystaniem kanału płatności Partnera.
Art. 7 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla umowy między Klientem a Fundacją Po Skrzydła zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fundację Po Skrzydła na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne lub przez właściwy sąd miejsca zamieszkania Klienta będącego konsumentem, o ile takie uprawnienie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.