Specjalizacja: psychologia dzieci

mgr Agnieszka Wrześniak

Potrzebujesz wsparcia?

Miło mi Państwa powitać.

Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem, certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych i certyfikowanym instruktorem masażu Shantala.

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej i kliczniczno-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim, jestem ponadto absolwentką studiów podyplomowych z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Doswiadczenie zawodowe zdobywałam m.in. pracując jako psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w której zajmowałam się diagnozą dzieci 0-4r.ż., prowadziłam zajęcia indywidualne i grupowe, pracowałam z rodzinami biologicznymi i kandydatami na rodziców adopcyjnych wychowanków. Od 2014 jestem zatrudniona w przedszkolu integracyjnym, gdzie prowadzę zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia rewalidacyjne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Współpracuję również z placówką prowadzącą badania kierowców i badania sprawności psychofizycznej w ramach medycyny pracy.

Do Centrum Zdrowia Po Skrzydła zapraszam:
na spotkania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczające trudności w obszarze funkcjonowania emocjonalno-społecznego, na konsultacje rodziców, poszukujących pomocy w formie poradnictwa psychologicznego i wychowawczego na kurs masażu Shantala rodziców oczekujących na pojawienie się nowego członka rodziny.

Pomagam radzić sobie z:

  • zaburzenia emocjonalne
  • kryzys emocjonalny
  • lęki
  • niskie poczucie własnej wartości
  • zaburzenia zachowania
  • stres
  • zaburzenia koncentracji
  • zaburzenia lękowe

Edukacja:

  • Uniwersytet Śląski

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!