Statut

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ FUNDACJA PO SKRZYDŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja Po Skrzydła, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Żanetę Rachwaniec-Szczecińską i Wojciecha Szczecińskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repertorium A nr 5300/2018 sporządzonym przed notariuszem Kingą Bednarz w dniu 7.12.2018 r. prowadzi działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustawy z dnia 6 kwietnia 1994 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Sosnowiec.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

MISJA, CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3.

1. Misją Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia psychicznego

§ 4

1. Celem głównym Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia psychicznego.
Cele szczegółowe Fundacji przedstawiają się następująco:
a) popularyzowanie wiedzy psychologicznej
b) świadczenie pomocy psychologicznej
c) działalność wychowawcza, oświatowa, profilaktyczna i terapeutyczna
d) działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także edukacji nieformalnej
e) podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców, kadry nauczycielskiej, pedagogicznej i psychologicznej
f) podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej
g) działalność na rzecz wzmacniania aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
h) wspieranie harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i psychologicznego
i) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych, a także osób chorych psychicznie i ich rodzin
j) upowszechnianie ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
l) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
m) pomoc społeczna i prawna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
n) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
o) działalność na rzecz mniejszości narodowych
p) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
q) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia
r) działalność na rzecz ekologii, pomocy zwierzętom, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
s) przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz występowaniu innych negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności wykluczenia oraz dyskryminacji
t) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
u) działania wspomagające rozwój demokracji
v) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej
w) promocja i organizacja wolontariatu
x) działalność wspomagająca szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, żłobki, przedszkola oraz placówki służby zdrowia
y) inicjowanie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, społecznościami lokalnymi oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych
z) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego
aa) wspieranie integracji osób pochodzących z różnych środowisk i grup społecznych
bb) zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej
cc) wspieranie i animowanie aktywności społecznej, w tym promocja i wspieranie zaangażowania specjalistów różnych dziedzin w działania społeczne
dd) wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku
ee) rozwój społeczności miast i terenów wiejskich w obszarach społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
ff) działania na rzecz integracji społecznej osób, wyrażonej poziomem zatrudnienia tych osób poprzez: zatrudnienie co najmniej 50% osób: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub osób bezrobotnych, lub absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub osób ubogich pracujących, lub osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich lub zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017r. poz. 882 z późn. zm.)

§ 5

1. Cele wymienione w par. 4 Fundacja realizuje poprzez:
a) organizowanie szkoleń, seminariów, kursów, wykładów i warsztatów, grup wsparcia
b) prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych
c) świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej
d) inicjowanie i przeprowadzanie kampanii społecznych, prowadzenie portali i stron internetowych
e) publikowanie i wydawanie materiałów związanych z działalnością statutową
f) organizowanie konferencji, szkoleń, happeningów, festiwali związanych z działalnością statutową
g) koordynowanie grup wolontariuszy realizujących cele statutowe
h) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych
i) organizowanie wypoczynku i rekreacji oraz wyjazdów profilaktycznych i terapeutycznych
j) współpracę z mediami
k) współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój organizacji pozarządowych
l) szkolenia, doradztwo i tworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi
ł) współpracę z administracją publiczną
m) prowadzenie badań naukowych
n) organizowanie zbiórek publicznych
o) organizowanie pomocy w nauce
p) tworzenie punktów pomocy psychologicznej
r) inicjowanie, opracowywanie koncepcji oraz realizację działań kulturalnych: warsztatów, festiwali, happeningów, koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych
s) tworzenie, zarządzanie, udostępnianie miejsc i przestrzeni dla działalności społecznej i artystycznej organizacjom, grupom nieformalnym oraz osobom indywidualnym
t) tworzenie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności artystycznej i społecznej
u) podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Fundacji
v)podejmowanie innej działalności w zakresie opieki zdrowotnej
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

§ 6.

1. Działalność określona w § 4 i § 5 jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Wszystkie działania prowadzone są w formie działalności nieodpłatnej, chyba że Zarząd Fundacji określi w formie uchwały zasady odpłatności za działania danego rodzaju podejmowane w ramach działalności statutowej Fundacji.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7.

Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 500 zł. (słownie: pięćset złotych).

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w § 5 niniejszego statutu oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. Przychody Fundacji mogą pochodzić:
a) z dotacji, grantów i subwencji;
a) z darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne i prawne;
b) ze zbiórek publicznych i i aukcji;
c) z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
d) z majątku;
e) z odsetek i depozytów bankowych
f) dochody z działalności gospodarczej fundacji
2. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
4. Zysk Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego oraz realizację celów statutowych Fundacji.
5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
6. Fundacja nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 Euro (czyli około 43.000 złotych).

§ 9.

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

WŁADZE FUNDACJI

§ 10.


1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany także w niniejszym statucie „Zarządem”.
b) Rada Nadzorcza Fundacji, zwana także w niniejszym Statucie Radą Nadzorczą.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 11.

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym z prezesa i wiceprezesa zarządu.
2. W skład pierwszego zarządu wchodzą osoby Fundatorów: Żaneta Rachwaniec-Szczecińska w funkcji Prezes Zarządu oraz Wojciech Szczeciński w funkcji wiceprezesa Zarządu.
3. Zarząd powołany jest bezterminowo.
4. Decyzja o powołaniu nowego członka Zarządu zapada w formie uchwały podjętej przez Prezesa Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) śmierci członka;
b) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Zarządzie, na ręce Zarządu;
c) działań na niekorzyść Fundacji;
d) ubezwłasnowolnienia
e) decyzji przynajmniej jednego z Fundatorów.
6. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, a w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b) kierowanie działalnością Fundacji;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) reprezentowanie Fundacji;
e) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
f) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych;
g) podjęcie decyzji o staraniu się o uzyskanie przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego;
h) zmian statutu;
i) podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji.
7. O posiedzeniu zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie zarządu nie później niż 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, które odbywają się wedle potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, w formie uchwał. W przypadku zarządu dwuosobowego na podstawie konsensusu, w przypadku zarządu trzyosobowego i więcej, na podstawie zwykłej większości głosów. W razie równej liczby głosów, decydujący głos mają fundatorzy.
9. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa uchwalony przez niego Regulamin.
10. Członek Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a także spełniać na rzecz Fundacji świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych. Może również pobierać wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji.

RADA NADZORCZA FUNDACJI

§ 12.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zarząd Fundacji. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Przewodniczący Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

ZARZĄDZANIE DEMOKRATYCZNE

§ 13.

1. W zarządzaniu Fundacją biorą udział pracownicy poprzez swojego pełnomocnika.
2. Pełnomocnik pracowników wybierany jest przez wszystkich pracowników zwykłą większością głosów.
3. Pełnomocnikiem pracowników może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych. Pełnomocnik nie musi być pracownikiem Fundacji.
4. Funkcja Pełnomocnika pracowników ustaje z chwilą odwołania przez pracowników Fundacji zwykłą większością głosów.
5. Pełnomocnik pracowników może – uczestniczyć w zebraniach Zarządu oraz opiniować uchwały Zarządu, za wyjątkiem spraw objętych tajemnicą ustawowo chronioną.
6. Do kompetencji Pełnomocnika pracowników należy w szczególności:
– zapoznawanie się nie rzadziej niż raz do roku z wynikami działalności Fundacji oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;
– opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez Fundację w zakresie prowadzonej przez nią działalności oraz zmian proponowanych w tym zakresie;
– opiniowanie strategii działania Fundacji oraz propozycji działań Fundacji na rzecz jej celów statutowych;
– wypowiadanie się na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w Fundacji;
– wypowiadanie się na temat działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia w Fundacji

SPOSÓB REPREZENTACJI I PROWADZENIE SPRAW

§ 14.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i ją reprezentuje. Do reprezentowania Fundacji, w tym do składania w jej imieniu oświadczeń woli, uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
2. Do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z członkiem zarządu, który jest jednocześnie fundatorem, uprawniony jest drugi członek zarządu będący fundatorem lub dwóch innych członków zarządu niebędących fundatorami.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 15.

1.Dla osiągnięcia zamierzonych celów Fundacja, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami, w kraju i za granicą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach i w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: szkoleń, opieki zdrowotnej, sprzedaży hurtowej i detalicznej, druku, działalności fotograficznej, edukacji artystycznej, działalności wspomagającej edukację, działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, co odpowiada kodom PKD:
a) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
b) PKD.86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
c) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
d) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
e) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
f) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
g) PKD.85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
h) PKD.85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
i) PKD.93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
3. Zakres działalności gospodarczej (produkcyjnej, handlowej i usługowej), zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji księgowej określa Zarząd Fundacji w formie uchwały.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona pod wyodrębnioną marką Fundacji lub przez samą Fundację. Działalność gospodarcza Fundacji może także być prowadzona w formie spółek prawa handlowego.

ZMIANA STATUTU

§ 16.


1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie.
2. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie.
3. Zmiana statutu może dotyczyć powołania nowych organów fundacji oraz zmiany celów fundacji.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 17.

1.Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.
2.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
4. Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.
5. Wynagrodzenia wszystkich pracowników Fundacji, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ODDZIAŁY I JEDNOSTKI TERENOWE

§ 18.

1. Fundacje może tworzyć oddziały i jednostki terenowe.
2. Oddziały Fundacji mogą być zakładane w dwóch formach: oddziały z osobowością prawną i oddziały bez osobowości prawnej.
3. Fundacja tworzy i występuje jako jednostka macierzysta dla oddziałów terenowych.
4. Tworzone oddziały realizują cele Fundacji, działają na podstawie niniejszego Statutu oraz odrębnego Regulaminu danego Oddziału.
5. Tworzenie oddziałów odbywa się na podstawie: a) uchwały Zarządu w sprawie powołania oddziału Fundacji w której określa się siedzibę oddziału i jego nazwę; b) Regulaminu Oddziału ustalanego przez Zarząd Fundacji; c) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako Oddział Fundacji pod numerem KRS, pod którym Fundacja jest zarejestrowana – w przypadku oddziałów nieposiadających osobowości prawnej; wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod odrębnym numerem KRS – w przypadku oddziałów posiadających osobowość prawną.
6. Regulamin Oddziału jest uchwalany przez Zarząd Fundacji przy jego powołaniu.
7. Oddział jest kierowany przez Dyrektora Oddziału.
8. Dyrektor Oddziału jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.
9. Dyrektor Oddziału podejmuje czynności na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielanego mu przez Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ograniczyć lub cofnąć pełnomocnictwo dla Dyrektora Oddziału, o czym informuje Fundatorów.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 19.

1. W razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacja ulega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie, w przypadku gdy w jego skład wchodzi dwóch członków, lub zwykłą większością głosów, gdy członków jest więcej niż dwóch.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu.
4. Pozostały po likwidacji majątek Fundacji, zostanie przeznaczony na cel określony w uchwale Zarządu o likwidacji Fundacji.

Pobierz

dokument statusu